O Europejskim Kongresie Finansowym 2019

O Europejskim Kongresie Finansowym 2019

Czy każdy wzrost ma granice? Rok 2019 to czas, w którym coraz liczniej i głośniej pojawiają się opinie o zbliżającym się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego. I choć na szczęście niezbyt często pada określenie „nadchodzący kryzys”, to czy na pewno wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego i czy mamy świadomość złożoności i różnorodności możliwych przyczyn ewentualnego kolejnego kryzysu?

Wyzwania i ryzyka, z którymi przyjdzie zmierzyć się sektorowi finansowemu, mają wiele źródeł: gospodarcze, związane ze zmianami klimatu, geopolityczne, społeczne i dotyczące rozwoju technologicznego.

IX Europejski Kongres Finansowy, podobnie jak w latach poprzednich, podejmie dyskusję o tym co istotne, aby przyszłość finansów, a więc i gospodarki była stabilna, nowoczesna i sprawiedliwa.

Główne obszary tematyczne tegorocznego Kongresu:
Brexit i napięcia w globalnej gospodarce

Makroekonomiczne i polityczne skutki brexit-u; konsekwencje brexit-u dla biznesu; nowe zagrożenia wynikające z narastającego protekcjonizmu gospodarczego i napięć w globalnej gospodarce; wyzwania związane z polityką gospodarczą Chin i USA.; narastające zadłużenie i nierówności społeczne; przyszłość strefy euro; Polska i unia bankowa – razem czy osobno?.

Czy jesteśmy przygotowani na okres dekoniunktury?

Wyzwania przed polską gospodarką wobec globalnego cyklu gospodarczego; narastające bąble na rynkach nieruchomości i rynku kapitałowym; redefinicja istoty korzyści ekonomicznych przynależności do UE; wpływ nowych regulacji ostrożnościowych i rachunkowych na bezpieczeństwo banków, na ich odporność na szoki, na efektywność działania; atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski a przynależność do strefy euro i unii bankowej.

Wyzwania dla modeli biznesowych i stabilności systemu finansowego ze strony rewolucji technologicznej

Zmiany technologiczne i klientocentryzm; platformizacja i przyszłość ekosystemów w Europie, co zdigitalizowane polskie banki mogą zrobić aby pomóc niezdigitalizowanym polskim przedsiębiorcom?, wykorzystanie danych i AI; bankowość w Chmurze; e-Polska w budowie – jak wykorzystujemy kompetencje cyfrowe na rzecz społeczeństwa i gospodarki;  jak instytucje finansowe muszą dbać o klientów na coraz bardziej cyfrowym polskim rynku?; kierunek rozwoju europejskiego rynku finansowego w kontekście PSD2 – korzyści i ryzyka z perspektywy klientów;  cyberbezpieczeństwo; wpływ nowych regulacji na model biznesowy.

O wzrost wiarygodności i zaufania na rynkach finansowych

„Phishing” i „moral hazard” a nowe regulacje; jak raportować ryzyka klimatyczne i środowiskowe?; jakie obszary w sektorze finansowym wymagają wzmocnienia regulacyjnego?; zrównoważone finanse i inwestowanie z korzyścią dla środowiska i rozwoju społeczeństwa; przejrzystość i odpowiedzialność instytucji finansowych w kontekście wpływu na ryzyka inwestycyjne; sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej; przyszłość finansowa pokolenia milenium wyzwaniem dla dzisiejszych pracodawców; responsible lending, responsible borrowing.

Rynek kapitałowy a zrównoważony i innowacyjny rozwój gospodarczy

Inicjatywy zwiększające znaczenie rynku giełdowego dla  realnej  gospodarki; relacje spółek giełdowych z akcjonariuszami w kontekście zmian wynikających z Shareholder Right Directive - możliwość przywrócenia zaufania inwestorów do rynku giełdowego; wpływ marginalizacji rynku kapitałowego na produktywność polskiej gospodarki; strategia rozwoju rynku kapitałowego oraz wyzwania w obliczu innowacji takich jak tworzenie giełd „blockchainowych”; rating relacji inwestorskich.

Rynek nieruchomości: potencjał inwestycyjny i mechanizmy finansowania

Potencjał inwestycyjny Polski na tle europejskiej sceny inwestycyjnej; finansowanie nieruchomości komercyjnych w tym publicznych ze specjalnym uwzględnieniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego; rola funduszy inwestycyjnych zamkniętych przy finansowaniu budowy czy zakupu nieruchomości komercyjnych; nowe wehikuły finansowania nieruchomości

W programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego nie zabraknie sesji, które cieszyły się Państwa zainteresowaniem w ubiegłym roku:

 • Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla polskiej gospodarki – edycja czerwiec 2019
 • Mapa wyzwań technologicznych dla sektora bankowego
 • Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata Prezesów Banków
oraz po raz pierwszy podczas EKF:

Stolik reformatorów
Propozycje kierunków zmian strukturalnych i systemowych w sektorze finansowym w celu utrzymania wzrostu gospodarczego i pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki oraz poprawy jakości rządzenia dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

 

SPOŁECZNOŚĆ I SPECYFIKA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO
Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.
Europejski Kongres Finansowy w liczbach 
Istotnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest dorobek merytoryczny  będący wynikiem tak obrad i debat prowadzonych podczas dorocznych spotkań kongresowych, jak i prac eksperckich podejmowanych przez Kongres w czasie pomiędzy spotkaniami w Sopocie. Dzięki zaangażowaniu pro bono ekspertów współpracujących z Europejskim Kongresem Finansowym:

 • wypracowano i przedstawiono interesariuszom 78 Rekomendacji EKFz których  wiele stało się przyczynkiem do rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych,
 • przygotowano i przekazano do Rady Stabilności Finansowej (FSB), Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS), Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA) 33 Stanowiska EKF przedstawiające opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach,
 • ukazało się 24 bezpłatnych Publikacji EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje artykuły i opracowania.

SPOTKAJMY SIĘ W SOPOCIE
Już niebawem szczegółowy program IX Europejskiego Kongresu Finansowego.
Warto być z nami, dzielić się pomysłami i doświadczeniem, dyskutować, a nawet polemizować, jak również współtworzyć Rekomendacje EKF, które przedstawią konstruktywne propozycje rozwiązań problemów i wyzwań pojawiających się na drodze stabilnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski i Europy.EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej.
Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji,
stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych,
prognoz ekonomicznych i technologicznych oraz ratingu relacji inwestorskich.

Aktualne obszary tematyczne EKF:

 • Stabilność sytemu finansowego i zrównoważony rozwój gospodarczy
 • Biznes i ryzyko w bankowości
 • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych
 • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski
 • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw
 • Rozwój rynku kapitałowego
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w kryzysie

 

Kontakt dla mediów

Partner

Robert Borowicz